Giải pháp

Chăm sóc khách hàng

Đối với những hệ thống lớn cũng cần được hỗ trợ bởi các dịch vụ bảo trì chuyên nghiệp.

Tư vấn miễn phí

ZaloOA

Tạo môi trường thuận lợi để tương tác với khách hàng

Call/Contact Center

Hệ thống Call Center là điểm tiếp nhận mọi thông tin

SMS Brandname

Giải pháp quảng cáo bằng tin nhắn SMS thương hiệu cho khách hàng